Skola

Resursskolan UngArt

En skola med särskilt fokus på den enskilda elevens behov för lärande och växande

Vår resursskola har idag drygt 20 års erfarenhet. Under åren har elevprofilen varierat åt olika håll. Kärnan har dock alltid varit den samma, att kunna ge elever som av olika anledningar inte har funnit sin plats och eller inte kunnat ha en fungerande skolgång i sin hemskola eller andra skolalternativ ett skolsammanhang som denne kan trivas och fungera i. De utmaningar som våra elever kan ha är av skiftande natur men gemensamt är att de alla oavsett orsak behöver en hög grad av individanpassning i olika delar och en nära fungerande relation till vuxna i skolmiljön för att nå den trygghet, närhet och stöd till lärande och utveckling som våra elever behöver. Det är med stor glädje som vi har kunnat se över åren att vi till en stark övervägande majoritet av våra fall lyckas etablera en uppskattad och fungerande skolvardag där elever och föräldrar tidigare inte vetat hur de ska klara ut sin situation. Det är inte ovanligt med fall av mångåriga ”misslyckanden” bakom sig och därigenom en stark oro för sina barns framtid där vi trots allt tillsammans lyckats skapa nya förutsättningar för lärande och utveckling.

Resursskolan UngArt är en fristående grundskola för åk 5-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt läroplanen. Skolan har som särskild kompetens och inriktning att kunna ge ungdomar som av olika anledningar är i behov av en individuellt utformad undervisning och mer väl avgränsad som anpassad studiemiljö en fungerande skolvardag. Erfarna och behöriga lärare undervisar utifrån elevernas individuella nivå och skolan använder sig även av stöd i form av andra värdefulla resurser som stärker och stödjer lärandemiljön. Sammantaget skapar vi tillsammans en fin skolmiljö som lägger en stark grund för att uppnå goda resultat. Vi strävar efter att föräldrarna ska vara så involverade som möjligt i sina barns utveckling. Skolans mål är att alla elever ska nå de nationella målen enligt läroplanen och utvecklas till självständiga och socialt ansvarstagande individer.

Elever

Resursskolan UngArt är en fristående grundskola för åk 5-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt läroplanen. Vi välkomnar elever som av olika anledningar är i behov av individuellt utformad undervisning och en större närhet av vuxna som stöd. Skolan kan ge stöd utifrån vitt skilda områden som hemmasittarproblematik till skolpedagogiska utmaningar inom dyslexi, dyskalkyli, ADHD, ADD, eller andra områden inom NPF (som autismtillstånd). Vi har även stor erfarenhet av arbete tillsammans med elever utifrån psykosociala utmaningar. Det är inte ovanligt att våra elever kan brottas med flera utmaningsområden samtidigt. Erfarna och behöriga lärare undervisar utifrån elevernas individuella nivå och resurser vilket ger eleverna möjlighet till positiv utveckling och att successivt nå goda resultat. Föräldrarna involveras så mycket som möjligt i sina barns utveckling. Skolans mål är att alla elever ska nå de nationella målen enligt läroplanen och utvecklas till självständiga och socialt ansvarstagande individer.

Personal

Våra medarbetare har hög pedagogisk kompetens, erfarenhet och öppenhet för nya idéer. Vi erbjuder kompetensutveckling, pedagogisk handledning och en arbetsmiljö där våra medarbetare har stor frihet att tillsammans med våra elever utforma den gemensamma skolvardagen. I skolan arbetar rektor, behöriga lärare, specialpedagog, resurspedagoger, elevassistenter, skolsköterska och kurator. Skolan har även tillgång till läkare, psykolog och SYO-konsulent. Tillsammans bildar vi ett väl sammansvetsat team som delar gemensamma visioner och strävar mot gemensamma mål att ge våra elever bäst möjliga förutsättningar för lärande och växande.

Pedagogik

Små undervisningsgrupper, erfarna lärare och tydlig arbetsstruktur skapar goda förutsättningar för individualiserat och varierat arbetssätt. Stor vikt läggs vid nivåanpassad undervisning och inlärning av kunskaper som eleverna har nytta av även utanför skolan. Träning av sociala färdigheter ingår i skolans vardagsarbete liksom hemkunskap, idrott och musik. Praktik på arbetsplatser och undervisning förlagd till andra miljöer ger eleverna möjlighet att utveckla sina intressen och skapar en naturlig koppling till fortsatt utbildning och arbetsmarknad. Vår lärmiljö präglas av tydlighet, förutsägbarhet och positiv gemenskap för att stärka varandra i lärande och växande som individer.

Pedagogik

Små undervisningsgrupper, erfarna lärare och tydlig arbetsstruktur skapar goda förutsättningar för individualiserat och varierat arbetssätt. Stor vikt läggs vid nivåanpassad undervisning och inlärning av kunskaper som eleverna har nytta av utanför skolan. Träning av sociala färdigheter ingår i skolans vardagsarbete liksom hemkunskap, idrott och musik. Praktik på arbetsplatser och undervisning förlagd till andra miljöer ger eleverna möjlighet att utveckla sina intressen och skapar en naturlig koppling till fortsatt utbildning och arbetsmarknad.

Ramarna för skolarbetet utgörs av tydliga arbetsrutiner och regler:

Varmt välkomna att höra av er för mer information och placeringsstöd!

Vill du veta mera eller har frågor i övrigt?

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy