ÖPPENVÅRD
Våra öppenvårdsinsatser riktar sig till pojkar och flickor, 11-19 år med komplexa behov och svårigheter. De kan vara förebyggande, ett alternativ till institutionsbehandling, eller användas vid utslussning. Behovsstyrda åtgärder skräddarsys utifrån BBIC i samråd med socialtjänsten, vårdnadshavarna och den unge. Vi arbetar med motiverande samtal, träning och överföring av sociala färdigheter, impulskontroll, empati och problemlösningsträning, positiva relationer och förebilder samt strukturerade fritidsaktiviteter. Vi använder bedömningsinstrument för att följa upp och utvärdera resultat och rapporterar fortlöpande om ungdomens aktiviteter och framsteg till uppdragsgivaren.

UNGDOMSCOACHER
Våra ungdomscoacher skapar goda relationer med den unge och dennes familj, agerar som positiva förebilder, aktiverar ungdomen på fritiden och stödjer överföring av de tränade färdigheterna till vardagen. Coacherna är tillgängliga när ungdomarna som mest behöver stöd, på morgnarna för att ta sig till skolan och arbetet, på eftermiddagarna och kvällarna för beteendeträning, läxhjälp och fritidsaktiviteter, på helgerna för samtal, familjebesök, mm. Coachen fungerar som en länk mellan socialtjänst, hem, skola och fritid och strävar efter att skapa bra förutsättningar för bestående beteendeförändring.

FAMILJ OCH NÄTVERK

Vi samarbetar med ungdomens familj, lärare, fritidsledare och andra viktiga personer i den unges nätverk för att underlätta överföring av de tränade färdigheterna till vardagen. Vi hjälper föräldrarna att etablera ramar och struktur i den unges vardag och stödjer positiva relationer i familjen. Vi erbjuder familjer och närstående färdighets- och kommunikationsträning, reflekterande intervjuer och beteendestöd i vardagen.

TRÄNING FÖR FÖRÄNDRING
Att förändra ett normbrytande beteende kräver vilja att förändras, kunskap om hur man ska göra istället och kontinuerlig träning och stöd. I Träning för Förändring används metoder och förhållningssätt som bygger på modern vetenskap och beprövad erfarenhet och som syftar till att utöka den unges beteenderepertoar, stärka impulskontroll, utveckla problemlösningsförmåga, empati och mognare moraliskt resonerande och stödja beteendeförändring i vardagen. Träningen leder till att de destruktiva beteendemönstren successivt kan bytas ut mot nya handlingsstrategier. Våra ungdomscoacher stödjer överföring av de tränade färdigheterna till vardagen för att befästa beteendeförändring.

RAMAVTAL
UngArts tjänster är upphandlade inom ramavtal, som tecknas med privata vårdgivare för att tillgodose kommunernas behov av externa placeringar, med kommuner i Skåne, Halland och Kronobergs län. Avtalet gäller öppenvård, HVB och konsulentstödda familjehem. ”Insatserna skall bygga på professionalism, rättssäkerhet, delaktighet och medbestämmande, trygghet och kontinuitet. Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt skall genomsyra verksamheten. Vårdgivaren skall ha tydligt utarbetade mål för sin verksamhet. Verksamheten skall bedrivas med god kvalitet…” http://www.upph.kfsk.se. Följande kommuner ingår i avtalet: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.

KVALITETSSÄKRING
Vi strävar efter att upprätthålla hög kvalitet genom att:

Använda kunskapsbaserade arbetsmetoder
Sätta och följa upp tydliga mål och delmål
Följa individuella genomförandeplaner utifrån BBiC
Använda bedömningsinstrument vid inskrivning och uppföljning
Dokumentera ungdomens närvaro i aktiviteter
Rapportera regelbundet till uppdragsgivare
Följa riktlinjer i KFSK’s ramavtal

ARBETE OCH PRAKTIK
Vi erbjuder träning av emotionella och sociala färdigheter samt andra insatser som hjälper ungdomar att skaffa och behålla arbete eller praktikplats. Många ungdomar som deltagit i våra arbetsmarknadsorienterade insatser har lyckats väl med att uppnå sina målsättningar och förverkliga sina planer.