Öppenvård & Familjebehandling

Öppenvård

En Öppenvård för våra Barn, Unga och Unga vuxnas framtid

UngArt erbjuder är en heltäckande, styrkebaserad och relationell öppenvårdsinsats. Vi välkomnar så väl unga, unga vuxna och vuxna som av olika anledningar behöver stöd i att förändra sin livsföring och livssituation. Det kan handla om förhållanden i livssituation som i vardagen försvårar en positiv utveckling. Det kan handla om att man fastnat i mer destruktiv och normbrytande beteendeproblematik eller andra svårigheter i livssituationen som man behöver stöd för att förändra i en mer positiv riktning.

Inom UngArt har vi en mycket lång erfarenhet av arbete med enskilda och familjer och de många utmaningar som kan finnas. UngArt har över långtid arbetat fram kompetens så väl i bredd som inom mer specifika områden. Vi arbetar med områden som exempelvis skolrelaterade svårigheter (som exempel hög frånvaro/hemmasittare), psykosocial problematik, riskbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende. UngArt kompletterar sin egen erfarenhet och kompetens med fördjupade samarbeten med partners för att även kunna ge ett kvalificerat stöd till individer med neuropsykiatriska diagnoser. Vår Öppenvård och UngArt i stort har över åren arbetat fram en god erfarenhet och kompetens inom komplex problematik och multifunktionella svårigheter.

UngArt kan i många fall erbjuda alternativ till institutionslösningar. Det kan vi göra genom en heltäckande lösning där individanpassning och ett helhetsgrepp om livssituationen med insatser på flera områden samtidigt kan lägga en grund för positiv utveckling i den enskildes vardag. Vi arbetar i dessa ärenden med så väl den enskilde, dess primära nätverk, skola/praktik eller arbete och har en stor närhet i den unges praktiska vardag. Insatser kan erbjudas över de västliga behovsområdena för det enskilda fallet och sträcker sig från praktiskt stöd i vardag och familj till specifika behandlande insatser av olika slag.

UngArt kan genom sitt specialistteam nyttja resurser inte bara inom olika specialistområden utan även över fler verksamhetsområden för att ge så goda förutsättningar som möjligt i varje enskilt fall. Vi kan därför ge helhetslösningar som inbegriper Öppenvård, Skola, Familjehemsverksamhet och Boendestöd i olika former.

Vårt arbetssätt och metodik styrs av behov och förutsättningar i varje enskilt fall för att på bästa vis kunna ta oss an varje enskilt uppdrag.

Vi kan erbjuda lösningar med bl.a. följande områden:

Resurs som knyts till klienten och är väl matchad mot det aktuella ärendet. Våra resurser på detta område har erfarenhet, kompetens och det hållande som krävs för att på olika sätt kunna samverka med bl.a. familjen och klienten i olika former och utifrån olika behov i det enskilda uppdraget.

Ungdomsbehandlaren/Ungdomsstödjaren kan göra insatser tillsammans med klienten själv men kan även utgöra stöd i olika moment t.ex. inom arbete med familjen.

Klientens familj är involverade i insatser som innebär att anhöriga deltar i programmet tillsammans med familjebehandlare i olika former. Gemensamt arbetar familjen för att successivt skapa bättre förutsättningar för en fungerande familjesituation oavsett om det handlar om återförenande eller förändring i nuvarande livssituation i familjen.

Familjearbetet utgår från beprövade metoder och verktyg och strävan är att utveckla förmågor hos så väl den enskilde som familjen i stort att själva kunna lösa de utmaningar som uppstår. Det gemensamma arbetet stärker successivt familjen som blir allt starkare bl.a. som ”problemlösare” och
familjen skapar successivt egna repertoarer för att hitta lösningar på utmaningar i sin gemensamma vardag.

Vi erbjuder samtalsstöd (bl.a. utifrån KBT) i olika omfattning, form och svårigheter. Insatser kan vara mer stödbetonade så väl som mer omfattande behandlande, allt utifrån behov, uppdrag och utvecklingen hos den enskilde.

Kognitiv och behandlingsinriktad behandling vid riskbruk och beroendeproblematik av olika slag. Vårt programbaserade arbete utgörs av ACRA som vänder sig till ungdomar, CRA och Återfallsprevention som vänder sig till vuxna. Insatser kan även kompletteras med KBT-samtal.
Är ett manualbaserat, multimodalt program utvecklat i USA av Arnold Goldstein och Barry Glick i syfte att minska aggressivt beteende hos ungdomar. Den tio veckor långa ART-kursen består av trettio strukturerade lektioner, jämnt fördelade mellan träning av utvalda sociala färdigheter, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande. Träningen, som sker två-tre gånger per vecka i små grupper, innehåller modellering, rollspel, feedback, diskussioner och hemuppgifter.

Socialfärdighetsträning har sina rötter i social inlärningsteori och kognitiv psykologi. Socialfärdighetsträning innebär att man övar på beteenden som har med mänsklig samvaro och relationer att göra. Färdigheter tränas i flera rollspel (överinlärning) för att sedan överföras till verkliga livssituationer (generalisering). Syftet är att utveckla och vidmakthålla de beteenden som man tränar och därigenom förse den enskilde med fler handlingsalternativ.

Positiv förstärkning gör att de tränade beteendena används oftare.

Att välja rätt beteende vid rätt tillfälle, är den enskildes ansvar. Denna insikt och förmåga arbetar vi tillsammans med för att stärka och utveckla hos den enskilde.

Klienten får lära sig att hantera sina känslor och bygga strategier för att minska ilskan och kunna gå ifrån en konfliktsituation utan att använda våld eller hot.

Arbetet med rePULSE® kan anpassas för barn, ungdomar och vuxna. Utgångspunkten i arbetet är alltid personens individuella förutsättningar och bygger på ett gemensamt samarbete. Respektfullhet och ömsesidighet lägger grunden för att nå bästa resultat. Arbete syftar till att bryta impulsstyrda och destruktivt beteende i olika former.

Metoden rePULSE® är välbeprövad för Impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE® fås en ökad kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över sina känslor och impulser.

Arbetet är uppbyggt utifrån 10 individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Under samtalen arbetar man som ett team bestående av en “Forskare” (som är expert på sig själv) och en “Forskarassistent”. “Forskaren” uppmuntras att sätta ord på sina tankar och känslor med hjälp av forskarassistentens undersökande frågor. Genom att identifiera olika känslor och lära känna sina reaktionsmönster kan forskaren därefter välja ett nytt agerande.

Bristande Impulskontroll kan komma till uttryck på flera olika sätt. För lite impulskontroll kan visa sig genom utagerande med oförmåga att kontrollera sina impulsiva beteenden. För mycket impulskontroll kan i stället vara inåtvänd och visa tecken på depressiva beteenden. Med rePULSE® kan man oavsett vilken problematik man har med sin impulskontroll få den kunskap som krävs för att kunna förändra sitt beteende.

Individens tankemönster påverkas av de val denne gör och de uppgifter som denne ställs inför i livet. Ur alla influenser, konflikter och problemlösningar som en tonåring tvingas göra, utkristalliserar sig olika tankemodeller och tankemönster som i en vidare socialkontext inte är rationella eller fungerande. Kan man tillsammans identifiera de irrationella tankemönster som styr den kriminelles världsuppfattning i grunden och dennes tolkning av varje situation, finns det större möjlighet att förstå varför den kriminelle handlar som denne gör och därmed även öka förutsättningarna för den enskilde att göra medvetna val.
Hos oss finns en funktion som svarar för den totala insatsen och som fungerar som den som har helhetsgrepp kring uppdraget och ”projektleder” insatserna och ärendehantering mellan olika parter/aktörer. Syftet är tydlighet, enkelhet, gemensamt hållande för att därigenom så långt det går underlätta för den enskilde så väl som för uppdragsgivaren.
Teenager boy with a skateboard

Varmt välkomna att höra av er för mer information och placeringsstöd!

Vår Familjebehandling

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra unga strävar UngArt efter att få ett helhetsgrepp i de uppdrag som vi tar oss an. Så långt som möjligt försöker vi arbeta med viktiga delar i hela den unges livssituation. Ingen är en isolerad ö. Vi lever med och bland andra människor. Vi påverkar och påverkas i kontakten med andra och vår närmsta livsmiljö har en stor påverkan på våra liv. På detta sätt är var och en av oss delar i olika sammanhang, delar i olika samspel (system).

För att stödja en god utveckling utgår vårt arbete så långt det går från ett systemperspektiv. Det betyder att vi arbetar utifrån de förhållanden som den enskilde befinner sig i och att utvecklingen hos den enskilde även är beroende av hur andra individer runt den enskilde samverkar med den unge. Att arbeta med utveckling för den unge är att arbeta i ett gemensamt samarbetsprojekt med viktiga parter som finns i den unges livsvardag. Tillsammans skapar den unge och anhöriga förutsättningar för att förändra sin gemensamma vardag och växa som individer mot en bättre vardag tillsammans.

Kort betyder detta att så långt det ges möjlighet arbetar vi både med den unge enskilt, anhöriga enskilt och med den unge och anhöriga tillsammans. Detta sker på olika sätt utifrån varje falls unika situation och vårt arbete med familjebehandling har visat goda resultat för utveckling hos så väl våra unga som familjen som helhet. Styrkan ligger i att vi tillsammans lägger en grund för mer bestående förändringar hos den enskilde så väl som familjen i sin helhet.

Vårt gemensamma arbete grundlägger goda förhållanden genom att vi kan:

Familjearbetet utgår från beprövade metoder och verktyg och strävan är att utveckla förmågor hos så väl den enskilde som familjen i stort att själva kunna lösa de utmaningar som uppstår. Genom det gemensamma arbetet blir successivt familjen allt starkare som ”problemlösare” och skapar successivt även sin egen repertoar för att hitta lösningar på utmaningar i sin gemensamma vardag.

Varmt välkomna att höra av er för mer information och placeringsstöd!

Vill du veta mera eller har frågor i övrigt?

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy