Om oss

Vår grund och vad vi gör

Från det som började som ett mindre projekt för unga och unga vuxna kom det som idag är UngArt att växa fram. UngArt har över åren kunnat ge insatser inom Öppenvård, Skola, Familjebehandling, Familjehem och Stödboende samt HVB-verksamhet. Bärande för vårt arbete över åren har alltid varit en flexibilitet, närhet och nyfikenhet på de ungas liv och livsomständigheter. Där byggandet av starka, bärande relationer har varit centralt för att tillsammans kunna arbeta kring förändring på olika sätt i den unges liv. Vuxna som stabila och bärande förebilder, det praktiska arbetet i den unges vardag, empirin och användande av aktuell metodik och forskning i det praktiska för att på olika sätt nå så väl fram som möjligt tillsammans med våra unga har alltid varit kärnan. Traditionen, ambition och förståelsen för att så långt som möjligt kunna ta ett helhetsgrepp kring varje enskilt fall och anpassa arbetet tillsammans utifrån varje ärendes unika förhållanden är alltjämt vår strävan. Alla år av erfarenhet med barn, unga och unga vuxna har visat på värdet av ett samlat grepp, flexibilitet, nyskapande, tydlighet och närhet i alla led för att ge den enskilde så goda förutsättningar som möjligt i förändringsarbetet.

En historisk återblick

UngArt har rötter tillbaka på andra halvan av 90-talet.

UngArts grundare hade många års erfarenhet av arbete med unga och unga vuxna från institutionsmiljö. De såg ett behov av stöd, närhet och trygghet för att ”coacha” unga som var ute på glid som man inte tyckte riktigt fanns vid den tiden. Utifrån sina idéer om att kunna nå dessa unga och unga vuxna på ett bättre sätt började man först i liten projektform. Det hela växte och man nådde snart många unga som ofta hade ganska tuffa förhållanden och inte ovanligt levde mindre konstruktiva liv. Man upptäckte att man lyckades väl att nå fram till en betydande andel av dessa unga och att det man gjorde tillsammans fick stor betydelse för deras framtida möjligheter till ett förändrat liv i mer positiv riktning. Detta trots att man ofta fick ta sig an fall där man på andra håll i samhället inte lyckats.

Den tidiga verksamheten visade sig vara betydelsefull och att det fanns ett stort behov av det arbete man initierat för att nå fler unga med utmanade svårigheter i större utsträckning. Redan tidigt arbetade man mycket ”hands-on”, praktiskt och nära de unga. Styrkan i arbetet visade sig vara det starka relationsbyggande arbetet, flexibilitet, tillgänglighet, stor närhet till de ungas vardagsmiljöer och förmågan till nyskapande som man stod för. Man verkade som förebilder och praktiskt stöd i de ungas vardag. Utifrån mottot ”lev som du lär” med tron på att alla kan och vill utvecklas i positiv riktning som drivkraft fanns man i mycket hög grad nära de unga i vardag och liv i övrigt.

Från mindre projekt till etablerade verksamheter

Det som började som ett mindre projekt växte och snart formaliserades verksamheten och den tillståndsbärande verksamheten inom Öppenvård hade tagit form. I början av 2000-talet hade man även en mindre ”experimentverkstad” för skolinsatser. Det var ett stöd till skolverksamheter inom vilket elever som man inte lyckats ge en fungerande skolgång på annat håll och som man inte nått fram till tidigare fick en skolgång. Det var även en naturlig förlängning av det arbete som bedrevs med de unga inom Öppenvård, där naturligtvis ett fungerande skolsammanhang visade sig vara ytterligare en nyckelkomponent för de ungas vardag och framtida utveckling. Så under tidigt 2000-tal blev sedan UngArt Resursskola till. Den närhet som var en viktig grund för att nå de unga betydde även att man kom de ungas familjer och familjesituation nära. En förlängning av detta var att man såg behovet av att kunna ge en del av de unga och deras familjer andra förutsättningar över en tid i förändringsarbetet. Det fanns helt enkelt behov i flera fall för de unga att kunna bo i andra familjer för ökad trygghet, stabilitet och närhet till vuxna i sin vardag. Familjehemsverksamheten kom härigenom att växa fram på ett naturligt sätt och som ytterligare en komponent för att ge fler av de unga ökade förutsättningar till en tryggare vardag, ökade förutsättningar till ett positivt förändringsarbete och kompletterande erfarenhet av hur en familj kan fungera.

Empiri, metodik, praktik

UngArt var en av de ledande parterna med att införa ART® (Aggression Replacement Training) i Sverige under direkt utbildning och samverkan med en av dess grundare i USA. UngArt arbetade även tidigt med andra former av metodik och verktyg för socialträning som T4C (Thinking for a Change), socialfärdighetsträning, ilskekontrollträning, problemlösningsträning med mera. Utöver KBT och inlärningsteoretiska utgångspunkter tar UngArt utgångspunkt i anknytningsteori, psykodynamiska perspektiv och systemteori. Vår empiriska grund har visat på betydelsen av att kunna möta varje enskild utifrån dennes unika behov och förutsättningar och förändring över tid. Detta gör att vi som är nära den enskilde behöver kunna välja och anpassa arbetet tillsamammans med den enskilde både utifrån en bred kompetens och spetskompetens och utifrån olika psykologiska, sociala och pedagogiska perspektiv. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt recept i vårt arbete med många gånger mycket komplexa och utmanande ärenden.

Hur kan vi hjälpa er

Vi välkomnar er som är i behov av våra tjänster och vårt stöd. Ta gärna kontakt med oss så ser vi tillsammans närmare på just dina behov. UngArt kan ge insatser i olika former från mer avgränsat stöd till komplexa helhetslösningar i mer krävande ärenden. Vi har god erfarenhet av arbete med insatser inom psykosociala-, pedagogiska-och neuropsykiatriska utmaningar. Vi arbetar även med ärenden inom riskbruksproblematik och socialt destruktiv beteende som begynnande kriminalitet och har även erfarenhet inom olika fall av skyddsinsatser. Utifrån vår erfarenhetsgrund och våra verksamhetsområden kan vi även i många fall erbjuda omfattande helhetslösningar som kan vara aktuella som alternativ till institutionslösningar. Vi strävar även efter att etablera samarbetslösningar för att kunna erbjuda lösningar, alternativ och möjligheter om vi inte direkt själva skulle kunna tillhanda hålla det som efterfrågas. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett bättre liv för enskilda, en god utveckling i samhället och ett ansvarstagande förvaltande av samhällets resurser.

Välkomna till oss på UngArt!

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy