Familjehemsvård

Vill du bli familjehem hos oss?

Vår familjehemsverksamhet

Ett tryggt hem när jag inte kan bo hemma eller själv

Med stor närhet till familjen, starka relationer och god förståelse för den enskildes och familjens utmaningar arbetar vi för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den unges fortsatta utveckling. Våra familjehem kan erbjuda insatser inom flera olika behovsområden däribland specialisering inom NPF och multidiagnoser.

Varje familjehem handleds individuellt med hänsyn så väl till frekvens som innehåll utifrån de utmaningar familjehemmet har i varje enskilt fall. Familjerna har tillgång till stöd i form av jourkontakt dygnet runt.

Handledningen tar utgångspunkt i det sammanhang som den unge har omkring sig (systemteoretisk grund) och de styrkor och det friska som finns hos den unge och dennes omgivning (salutogen grund). Utifrån ett anknytningsperspektiv ligger fokus i förändringsarbetet på mentalisering och empati. Den unges beteende ses som ett sätt att kommunicera och vår uppgift är att tolka kommunikationen. Vi använder traumakompetens som grund för vårt tolkningsarbete jämte utvecklingspsykologi och modern hjärnforskning. Utifrån familjens behov, att kunna möta den enskilde mot bakgrund av dennes specifika behov och svårigheter, kompletteras handledningen med
verktyg utifrån områden som lösningsfokuserad samtalsmetodik, TMO (trauma medveten omsorg), BBIC, TBA –tillämpad beteendeanalys, ACT (acceptance and commitment therapy) och ART (aggression replacement training). Utöver den enskilda handledningen har vi ett grupphandledningsprogram där träffarna består av två delar: En teoretisk del med genomgång och en mer praktisk del där familjehemmen får byta erfarenheter och lyfta känslor med varandra. Vi erbjuder även regelbundet tematräffar i fortbildningssyfte.

Vår ambition är att ge varje familjehem så goda förutsättningar som möjligt för att de så långt som möjligt ska kunna lyckas i arbetet tillsammans med en unge. Ibland behövs utökade resurser av olika slag som stöd till Familjehemmet och den unge för att stötta utvecklingen i avsedd riktning. I dessa fall arbetar vi tillsammans med Familjehem och Uppdragsgivare för att skapa förutsättningar för att kunna sätta in sådana resurser vid behov. Vår organisation, erfarenhet över alla år och samarbeten som vi deltar i gör att vi har goda förutsättningar att möta en bred bas av utmaningar och komplexa svårigheter. Detta genom att kunna ge olika former av resursstöd i samarbete med Familjehemmet och där så är möjligt även direkt riktat stöd till den enskilde.

Utöver Familjehem som tar emot placering där främst omsorgsbehov i olika grad är aktuellt så har vi familjer med förutsättningar att kunna ta sig an ärenden med mer utökade behov av olika slag. Läs mer om våra Jourhem, Behandlingsfamiljer, Specialiserade NPF behandlingsfamiljer och Familjer med särskild kompetens inom missbruksproblematik här nedan:

Våra jourhem står särskilt rustade att kunna ta emot akuta placeringar. Vid akuta placeringar är inte ovanligt informationen knapphändig, handlar om sammanbrott av något slag eller andra omständigheter där den unge omgående måste placeras för initial stabilisering av den enskildes situation i väntan på vidare bedömningar och åtgärder. Detta ställer stora krav på jourhemmet att under många gånger varierande former och med ringa förberedelse kunna utgöra en stabil, tryggande och lugn plats för den unge att landa i trots inte ovanligt turbulenta och svåra omständigheter vid placering. Då dessa ärenden kan vara av mycket olika slag och svårigheter är våra jourfamiljer familjer som har den styrka, det hållande och erfarenhet som behövs för att snabbt kunna nå den unge och skapa en stabiliserande grund utifrån en komplex och svår situation för den unge.

Ur vår erfarenhet av över 20 års arbete med enskilda och familjer och med många gånger mycket utmanande ärenden har vi funnit att med rättförutsättningar kan man komma mycket långt under öppna former. Vi har sett att vårt sätt att ta oss an fall och tillsammans arbeta med enskilda och familjer har möjliggjort placeringar i så väl familjehem som under andra öppna former där man tidigare endast sett HVB eller SiS-placeringar som alternativ. Över åren har vi därför arbetat fram kompetens, resurser och former för att ge enskilda så rättvisa förutsättningar som möjligt och i många fall ett för den enskilde bättre alternativ än institutionsliknande lösningar. Detta arbete innebär starkare förutsättningar för den unge i sitt förändringsarbete och därmed ur flera aspekter även ett bättre förvaltande av samhällets resurser.

Behandlingsfamiljer är våra hem där man specifikt kan möta de många utmaningar i mer komplexa och utmanande omständigheter mot en positiv utveckling i den enskildes förändringsarbete så väl som behov av förändring i den enskildas närmsta vardag och livssituation. Här handlar det vanligen om ärenden av lång historik av svårigheter, hög grad av komplexitet så väl på individuell nivå som faktorer som omgärdar den enskilde eller allvarliga akuta omständigheter som kräver ett omedelbart omhändertagande av den unge. Oavsett vad så kräver det familjer som är särskilt rustade och har omfattande kompetens till stöd i sitt arbete.

I behandlingsfamiljen finns alltid minst en vuxen hemma. Familjen är i sig själv kompetent genom erfarenhet, träning och särskilt lämpade som vuxna individer att möta barn med stora utmaningar så väl psykosocialt som utifrån multidiagnoser och inte ovanligt tillhörande riskbeteende och riskfaktorer av olika slag. Familjen har som stöd i sin vardag regelbundet arbete med konsulent utifrån CPS samtal (Collaborative & Proactive Solutions, samarbetsbaserad problemlösning med utgångspunkt i förståelse för barnets beteende och med grundtanken att barn gör rätt om de kan). Behandlingsfamiljen har även knutit till sig resurs i form av behandlare till barnet vars omfattning kan variera utifrån aktuella behov från 5 till 30 timmar i veckan. Vid behov och planerad hemflytt görs även insatser med Familjebehandlare för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för familjeåterföreningen att lyckas påsikt. Då flertalet av dessa ärenden är krävande även logistiskt, strukturellt, samordnings- och uppföljningsmässigt har varje ärende en Case Manager som har ett totalgrepp om insatsen och utgör navet i samverkan över insatsens olika intressenter.

För att möta de behov hos våra unga och enskilda med NPF diagnoser, och inte ovanligt även multidiagnoser, har vi tillgång till familjer med särskild kompetens inom detta område. Dessa familjer har erfarenhet och kompetens av arbete med neuropsykiatriska svårigheter. I dessa ärenden har barnet egen behandlare och färdighetsstöd på olika plan. Familjehemmet har kontinuerlig utbildning och arbete kring lågaffektivt bemötande, TMO (Trauma Medveten Omsorg) och fördjupningar i neuropsykiatriska diagnoser så väl som löpande handledning av kompetens inom området. I hemmen finns alltid minst en hemmavarande familjehemsförälder.

Familjer med särskild kompetens inom missbruk – Missbruksproblematik är ett annat viktigt område där många unga idag behöver hjälp. Inte ovanligt är detta kopplat till andra svårigheter i den unges livssituation. Bland våra familjehem finns familjer med särskild kompetens och erfarenhet av arbete kring missbruk och medberoende. Till dessa familjer och ärenden knyts särskilda kompetenser och handledning för arbete med så väl metodik för att kunna komma vidare från sitt missbruk som arbete med återfallsprevention. Arbetet runt missbruk och återfallsprevention är ett bra alternativ för unga som befinner i gränszonen eller som har utvecklat någon form av missbruksproblematik och eller där det finns behov av att bryta ett cementerat skadligt beteende på detta område.

School psychologist analyzing the teenager's behavior during workshops

Varmt välkomna att höra av er för mer information och placeringsstöd!

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy