GDPR

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen fastställer sex krav för all hantering av personuppgifter.

Ungart ska säkerställa att personuppgifter ska:

 1. Hanteras på ett korrekt, lagligt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (korrekt, laglighet och öppenhet). Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.
 1. endast användas till särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte hanteras ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning).
 1. vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de hanteras (uppgiftsminimering).
 1. vara korrekta och uppdaterade. Den som hanterar personuppgifter måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att ej korrekta personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
 1. inte sparas, det vill säga förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (lagringsminimering).
 1. skyddas mot bland annat obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (integritet och sekretess).

Om personuppgifter hanteras för andra ändamål än för det som de samlats in för, se punkt 2 ovan, ska Ungart alltid överväga om den nya eller ändrade behandlingen är förenlig med den ursprungliga behandlingen. Ungart ska beakta de faktorer som framgår av dataskyddsförordningen artikel 6 Nr. 4.

Med vilket stöd behandlar vi personuppgifter?

Ungart ska för behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande rättsliga grunder:

 1. Samtycke – den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål
 2. Avtal – Den registrerade har ett befintligt avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige
 3. Rättslig förpliktelse – behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige
 4. Intresseavvägning – Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

För vilka ändamål samlar vi in personuppgifter?

För uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst.

 • Avtal om tjänster med leverantör och företagskunder
 • När du fyller i dina kontaktuppgifter på webbplatsen.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och sociala medier.
 • Om du anmäler dig till utbildningar eller informationsträffar

Insamling med samtycke

När du på vår webbplats bockar i rutan ” Jag ger härmed mitt samtycke till behandling av mina personuppgifter i samband med denna intresseanmälan.”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på Ungarts webbplats får användas för det ändamål som samtycket avser.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kontaktpersoner vid företag och myndigheter omfattar dessa personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.

Klient/kund uppgifter omfattar dessa uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, vårdnadshavare, anhöriga, uppgift om sociala insatser och uppgift om hälsa.

Arbetssökande omfattar uppgifter om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner, kontaktinformation, familjerelationer och intressen.

Intressenter som kontaktar oss via webben omfattar följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress

Till vad använder vi personuppgifterna?

Klienter/kunder

Hantering av personuppgifter sker utifrån rättslig grund baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den ska gallras eller överlämnas till uppdragsgivaren. Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal som rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal eller för att kunna ingå ett avtal, till exempel behandling av personuppgifter inför en placering eller ett uppdrag.

Hantering av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal

Tidigare klienter/kunder

Vi har skyldighet utifrån lag att under en viss tid spara uppgifter om tidigare klienter/kunder även efter de inte längre är aktuella hos oss. Personuppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem. Vissa uppgifter gallras i samband med att uppdraget avslutas.

Hantering av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Potentiella klienter/kunder

Hantering av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse och avtal.

Vi behöver behandla personuppgifter för att göra en bedömning inför en placering eller ett uppdrag om en verksamhet kan ta emot före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare.

Hantering av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal

Arbetssökande

Hantering av personuppgifter är baserat på samtycke och intresseavvägning. Vi måste använda personuppgifter för att bedöma ansökningar som arbetssökande skickar in. I samband med att ansökningar kommer in samtycker du som arbetssökande till behandling av personuppgifter. Det är inte möjligt att behandla en ansökan utan att behandla personuppgifter.

Vi ber dig om du vill söka ett jobb hos oss att skicka in ett CV med uppgifter om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner etc. Om det är aktuellt att anställa sökanden begär vi ytterligare information för att komplettera den information vi redan har. Det är frivilligt att förse oss med information.

Vi använder inte personuppgifterna till något annat än för anställningsprocessen. Uppgifterna lämnas inte vidare till någon annan part.
Hantering av personuppgifter är nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamålet.
Rättslig grund: Samtycke; Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos leverantörer

Hantering av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra leverantörer för att följa upp skyldigheter enligt avtal men även offerter och beställningar. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten blir endast effektiv om den sker direkt till av avtalsparten utsedda kontaktpersoner.

Hantering av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från arbetsgivaren som är eller vill bli vår leverantör och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Hantering av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet.

Hantering av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos företagskunder

Hantering av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra företagskunder för att följa upp erbjudanden, inköp och leveranser.
Hantering av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från arbetsgivaren som är eller vill bli vår företagskund och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Kontakten blir endast effektiv om den sker direkt till av avtalsparten utsedda kontaktpersoner. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv.

Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
Hantering av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Intresseavvägning

Intressenter

Hantering av personuppgifter är baserat på samtycke. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt till exempel nyhetsbrev;

För att skicka dig information och marknadsföring via e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom till exempel sociala medier när du har en aktiv kundrelation med oss.

För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring.

Hantering av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Samtycke

Andra kontakrpersoner

Hantering av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver ha kontakt med myndigheter, till exempel socialtjänst och tillsynsmyndigheter i samband med offentligrättsliga förhållanden där vi har rättigheter och skyldigheter enligt lagar och förordningar. Detta är ett berättigat intresse. I vissa fall kan kontakten endast vara effektiv om vi kan kontakta handläggare på myndigheter direkt. Behandlingen är därför nödvändig.

Förutom namn hanterar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, Alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden.
Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
Hantering av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat än ändamålet.
Rättslig grund: Intresseavvägning

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Personuppgifter som hanteras utifrån uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst och insatser inom hälso- och sjukvård lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav och avtal.

Andra mottagare endast när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd och hur dessa känsliga uppgifter kan skyddas. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan återställas eller återskapas.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och vad som sparas.

Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även begära att dina uppgifter raderas om det är förenligt enligt lag eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kontakta oss.

På Ungart.se använder vi cookies och tillämpar GDPR. Vill du veta mer om hur vi använder dina uppgifter så är du välkommen att läsa vår Personuppgiftspolicy