Kunskap

Vi använder metoder och förhållningssätt som bygger på modern kunskap och beprövad erfarenhet.

Träning

För att förändra ett problembeteende behövs motivation, kunskap om hur man kan göra istället och mycket träning.

Nätverk

Ungdomscoacher i samarbete med familj, skola och fritid underlättar överföring av de tränade färdigheterna till vardagen.

UngArt – Träning för Förändring erbjuder konsulentstöda jour och familjehem, stödboende, öppenvård och grundskola åt ungdomar med komplexa behov och svårigheter. Vi skräddarsyr behovsstyrda helhetslösningar utifrån BBIC. Vi utbildar och handleder människor som arbetar med unga inom bl.a. ART (Aggression Replacement Training), T4C (Thinking for a Change), social färdighetsträning, ilskekontrollträning, problemlösning, m.m. Vi använder oss av metoder och förhållningssätt som har teoretiskt stöd i KBT och inlärningsteorin. Flexibilitet, tillgänglighet och närhet till de ungas vardagliga miljöer är våra styrkor. Mottot är ”lev som du lär”, drivkraften är tron på att alla kan och vill utvecklas i positiv riktning.