SKOLA
Resursskolan UngArt är en fristående grundskola för åk 5-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt läroplanen. Skolan tar gärna emot ungdomar som av olika anledningar är i behov av individuellt utformad undervisning och beteendestöd. Erfarna och behöriga lärare undervisar utifrån elevernas individuella nivå och resurser vilket ger eleverna möjlighet att uppnå goda resultat. Föräldrarna involveras så mycket som möjligt i skolarbetet. Skolans mål är att alla elever ska nå de nationella målen enligt läroplanen och utvecklas till självständiga, socialt fungerande personer.

ELEVER
Skolan tar emot elever i behov av individuellt utformad undervisning, beteendestöd och tydligt strukturerad skolmiljö. Det kan vara elever som har haft det svårt för att tillgodogöra sig undervisning i sin ordinarie skola, eller som på grund av problembeteenden eller långvarig frånvaro har stora brister i ämneskunskaper. Vi hjälper våra elever att uppnå goda resultat så att de ska kunna fortsätta sin utbildning på gymnasienivå.

Läs om skolan i tidsskriften ”Allas”

KVALITETSSÄKRING

Skolans elever får kvalitativ undervisning enligt Lgr.11. Arbetet mot uppställda mål granskas och utvärderas kontinuerligt. Vi strävar efter att öka familjens delaktighet i skolarbetet. Feedbacks och förslag på förändringar från personal, föräldrar och elever leder till ständig utveckling av verksamheten. Verksamheten blev senast granskad av Skolinspektionen 2010.

PEDAGOGIK

Små undervisningsgrupper, erfarna lärare och tydlig arbetsstruktur skapar goda förutsättningar för individualiserat och varierat arbetssätt. Stor vikt läggs vid nivåanpassad undervisning och inlärning av kunskaper som eleverna har nytta av utanför skolan. Träning av sociala färdigheter ingår i skolans vardagsarbete liksom hemkunskap, idrott och musik. Praktik på arbetsplatser och undervisning förlagd till andra miljöer ger eleverna möjlighet att utveckla sina intressen och skapar en naturlig koppling till fortsatt utbildning och arbetsmarknad. Ramarna  för skolarbetet utgörs av tydliga arbetsrutiner och regler:

  • Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss det material som behövs.
  • Vi använder ytterkläder ute och innekläder inne.
  • Vi stänger mobiltelefoner under lektionstid.
  • Vi använder vårdat språk  i skolan.
  • Skolan ansvarar inte för skada eller förlust av värdesaker.
  • Om man avsiktligt skadar skolans egendom ska man ersätta eller reparera den.

PERSONAL

Våra medarbetare har pedagogisk kompetens, erfarenhet och öppenhet för nya ideer. Vi erbjuder kompetensutveckling, pedagogisk handledning och bra arbetsvillkor. I skolan arbetar behöriga lärare, elevassistenter, rektor, skolsköterska och kurator. Skolan har även tillgång till läkare, psykolog och SYO-konsulent. Tillsammans bildar vi ett väl sammansvetsat arbetsteam som delar gemensamma visioner och strävar mot gemensamma mål.