ART – AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING®
ART® är ett manualbaserat, multimodalt program utvecklat i USA av Arnold Goldstein och Barry Glick i syfte att minska aggressivt beteende hos ungdomar. Den tio veckor långa ART-kursen består av trettio strukturerade lektioner, jämnt fördelade mellan träning av utvalda sociala färdigheter, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande. Träningen, som sker tre gånger per vecka i små grupper, innehåller modellering, rollspel, feedback, diskussioner och hemuppgifter. Träningen måste hålla hög kvalité, följa instruktionerna i manualen och ledas av två utbildade ART® – tränare. Programmet måste också innehålla åtgärder för att stärka deltagarnas motivation och stödja överföring av de tränade färdigheterna till vardagen. ART® är sedan 2010 registrerat som varumärke inom EU (Community Trade Mark No 006487656) i syfte att värna metodens integritet och manualtrogen spridning. Kontakta oss gärna om du är intresserad av samarbete, utbildning eller handledning inom ramarna för varumärket ART®.

THINKING FOR A CHANGE – T4C®
T4C® är ett beteendekognitivt program utvecklat för National Institute of Corrections i USA av Jack Bush, Barry Glick och Juliane Taymans. Programmet är avsett för en bred grupp normbrytande unga av båda könen. Problemlösningsträning är kärnkomponenten som kompletteras med social färdighetsträning och kognitiv självförändring. Kursdeltagarna lär sig behärska kognitiva och sociala färdigheter, utveckla problemlösningsförmågan och identifiera risktankar och riskattityder. T4C består av 22 strukturerade lektioner som innehåller begreppsförklaring och praktisk träning i form av rollspel. Sessionerna, som sker två gånger per vecka, varar ungefär 1 timme och följs av hemuppgifter. Den optimala gruppstorleken är 6-8 deltagare. UngArt har översatt och anpassat T4C® -manualen till svenska förhållanden och är auktoriserat att utbilda T4C®-tränare i hela Skandinavien.

KBT – KOGNITIV BETEENDETERAPI
Vi använder oss av metoder som bygger på modern forskning inom KBT och inlärningsteori. Våra KBT samtalsterapeuter är  utbildade bl.a.  inom MI- motiverande samtal och  ACT  – Acceptance Commitment Therapy.  Vi hjälper dig att förändra problembeteenden och relationssvårigheter med tillämpad beteendeanalys och färdighetsträning. Vi erbjuder vuxna och barn pedagogisk handledning, samtal i MI anda och reflekterande team samt tränar vuxna och barn i effektiva kommunikationsfärdigheter . Vi ger föräldrar och barn verktyg för att förändra problembeteenden och se framåt i positiv riktning.