FAMILJEHEM

UngArts konsulentstödda familjehemsverksamhet arbetar med att stödja och handleda jour- och familjehem samt förstärkta jour- och familjehem som tar emot barn och unga 0-21år. Vi arbetar utifrån och lägger stor vikt vid tillämpliga metoder, teorier och förhållningssätt men samtidigt även parallellt med att bygga relationer och arbeta med empati. God samverkan är viktigt för oss, vi behöver stabila och trygga team när vi arbetar med trauma och olika typer av utmanande beteende, vilket vi tillsammans skapar genom god samverkan där vi stödjer varandra. Vår samverkan som ett team stärks genom vårt metodarbete för det stöd, handledning och den utbildning som ges. Dessa insatser ger en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbaserad ram inom vilket teamet kan verka för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt för familjen att lyckas i sitt uppdrag med den enskilde.

Verksamheten bedriver handledning på systemteoretisk och salutogen grund och huvudsakligen utifrån ett anknytningsperspektiv där fokus ligger på mentalisering och empati. Vi betraktar den unges beteende som ett sätt att kommunicera och vår uppgift är att tolka kommunikationen. Vi använder traumakompetens som grund för vårt tolkningsarbete jämte utvecklingspsykologi och modern hjärnforskning. Utifrån familjens behov, att kunna möta den enskilde mot bakgrund av dennes specifika behov och svårigheter, kompletteras handledningen utifrån en grund inom områden som lösningsfokuserad samtalsmetodik, TMO (trauma medveten omsorg), BBIC, TBA – tillämpad beteendeanalys, ACT (acceptance and commitment therapy) och ART (agression replacement training). Utöver den enskilda handledningen har vi ett grupphandledningsprogram där träffarna består av två delar: En teoretisk del med genomgång och en mer praktisk del där familjehemmen får byta erfarenheter och lyfta känslor med varandra. Vi erbjuder även regelbundet tematräffar i fortbildningssyfte.

FÖRSTÄRKT FAMILJEHEM

Vi tar emot barn och ungdomar under kortare eller längre tid för boende i förstärkt familjehem. Flera av våra familjer har mångkulturell bakgrund. Familjerna får en lämplig familjehemsutbildning samt stöd och avlastning vid behov.

FÖRSTÄRKT JOURHEM
Vi tar emot barn och ungdomar som behöver tas omhand omedelbart. I jourhemmet stannar de under en kortare tid tills de antingen kan flytta hem eller placeras i en annan boendeform. Våra familjer får lämplig utbildning, kontinuerligt stöd och avlastning vid behov.

STÖD/AVLASTNINGSFAMILJ
Våra familjer kan ta emot barn och ungdomar för att tillfälligt avlasta den unges vårdnadshavare under helger eller andra dagar. Det kan vara så att en ensamstående förälder behöver hjälp, en familj behöver avlastning eller en ungdom behöver tillfälligt miljöombyte och tillgång till andra vuxna förebilder.